Aktuálně (prosinec 2019) Vydali jsme novou publikaci Příklady dobré praxe. Environmentálně šetrný provoz institucí (zdarma ke stažení), ve které najdete příklady environmentálně šetrného provozu veřejných institucí z celé České republiky. Předkládané příklady pokrývají celou škálu institucí, od malých po velké. Kromě komplexní ekologizace provozu celých institucí jsou v publikaci i příklady jednotlivých ekologicky odpovědných veřejných zakázek. Na závěr jsou komentované  odkazy na další literaturu věnovanou environmentálně šetrnému provozu institucí.

Příklady dobré praxe v mapěO tom, že lze úřad provozovat ekologicky, se již přesvědčilo mnoho obcí i jiných institucí u nás i v zahraničí. Podnětné příklady z České republiky shrnuje Databáze příkladů dobré praxe připravená Ekologickým institutem Veronica. Příklady z Evropské unie lze najít na těchto webových stránkách (publikace v pdf je zde), ze kterých rovněž čerpáme informace k níže uvedeným zahraničním příkladům.

 

V zahraničí najdeme také mnoho dobrých příkladů odpovědného zadávání veřejných zakázek. Patnáct nejzajímavějších a přeložených do češtiny najdete v naší publikaci Odpovědné veřejné zakázky.

 

Inspirace ze zahraničí

 

Stockholm: Úsporné počítače bez chemikálií

Správní obvod Stockholm vypsal v roce 2010 nový tendr na dodávky výpočetní techniky (zejm. počítačů a notebooků). Vzhledem k tomu, že místní samospráva používá kolem 40 000 PC a notebooků, jde o unikátní zakázku, ve které se nově objevily také environmentální požadavky. Konkrétně musí mít nově zakoupené přístroje nízkou spotřebu energie (nižší než je aktuální standard EnergyStar), úsporné monitory (odpovídající standardu TCO) a nesmí obsahovat olovo, rtuť, kadmium, PVC a toxické zpomalovače hoření. Požadavek platí na nákup techniky od roku 2010 a předpokládá se, že do roku 2014 se díky šetrnému nákupu ušetří 8 mil kg nebezpečných látek a díky úspornějšímu provozu také 2 miliony kg emisí oxidu uhličitého.

 

Recyklovaný papír na úřadech v Budapešti

Požadavky zeleného nakupování uplatňují maďarské úřady státní správy ve svých zakázkách již několik let. V letech 2011 a 2012 začal úřad používat výhradně recyklovaný papír bělený bez použití chlóru nebo alespoň bez použití elementárního chlóru. Papír se v provozu dobře osvědčil a environmentální požadavky začaly být plošně uplatňovány na centrální nákup dalších kancelářských potřeb (lepidla, fixy, propisky).

 

Uniformy pro francouzskou armádu

Ve francouzské armádě působí cca 240 000 lidí, kterým armáda zajišťuje oblečení v ceně cca 170 milionů euro ročně. Ministerstvo obrany vypsalo v roce 2010 pilotní tendr na dodávky oblečení, kde byly stanoveny požadavky na nepoužívání vybraných chemikálií při výrobě a jejich speciální normy obsah ve finálních výrobcích – požadavky se týkaly obsahu kadmia, azobarviv, aromatických uhlovodíků a formaldehydu. V tomto případě byla výsledná cena dokonce o 2% nižší než byly předchozí dodávky bez zvláštních nároků. Pro dodavatelské firmy bylo problematické zejména doložit nepoužívání chemikálií při výrobě, protože zpravidla neznají celou cestu zpracování výrobků. Vzhledem k tomu, že jde o lukrativní zakázku, tak mnozí potenciální dodavatelé začali prověřovat vlastní zpracovatelské řetězce, aby se pro příště mohli výběrového řízení zúčastnit. Ve výsledku tato velká zakázka z veřejného sektoru motivuje ke zlepšování standardů v celém zpracovatelském řetězci.

 

 Lokální, čerstvé a bio jídlo ve skotských školách

Rada správní oblasti Východního Ayrshire spravující 44 základních a 9 středních škol se rozhodla od roku 2010 zavést některé požadavky na produkci potravin pro dodavatele do školních jídelen. Celkem jde o 1,3 milionu porcí ročně. Cílem bylo jednak snížení ekostopy, ale také začlenění jídla a uvažování o jeho vzniku do vzdělávání. Dodavatelé měli nadále zohlednit několik nových kritérií: použití biosurovin, welfare hospodářských zvířat, dopravní vzdálenost potravin, standardy HACCP, minimalizaci odpadů atd. Změna priorit umožnila zapojení většího počtu lokálních firem, farmářů a zpracovatelů – odhadem jedna libra utracená v novém systému přinesla místním komunitám liber šest.

 

Badalonské školy nakupují zeleněji (Katalánsko)

Šest škol v katalánském městě Badalona začalo od roku 2009 společně uplatňovat některá environmentální kritéria pro nákup spotřebního zboží a provoz. Projevilo se to v několika oblastech. Nově využívají 100% recyklovaný papír bělený bez chloru, nerecyklovaný papír pochází ze dřeva z certifikovaných lesů (FSC). Zavedli rovněž systém znovupoužívání papíru na poznámky a podporují oboustranný tisk. Využívají úspornou kancelářskou techniku s certifikátem EnergyStar, recyklují tonery a použitelnou výpočetní techniku věnují na charitativní účely. V jídelnách používají méně masa, upřednostňují lokální potraviny a zavedli pěstování části potravin na školních zahradách jako součást výuky. Pro úklid používají ekologické prostředky a třídění odpadu je samozřejmostí.

 

 V České republice to jde taky

Zcela nová publikace (prosinec 2019) Příklady dobré praxe. Environmentálně šetrný provoz institucí (zdarma ke stažení) věnovaná příkladům environmentálně šetrného provozu veřejných institucí z celé České republiky.

Magistrát města Opavy

Magistrát statutárního města Opava zavedl v rámci projektu několik environ­mentál­ních opatření, jako bylo např. snížení množství odpadů a jeho důsledné třídění, šet­ření energiemi, efektivnější tisk, snížení spotřeby papíru a kancelářských potřeb, vyu­žití služebních jízdních kol, nákup místních produktů a výrobků s menším nega­tivním dopadem na životní prostředí a další aktivity. O zavádění informovali prostřednictvím informační kampaně, proběhlo proškolení zaměstnanců. Zároveň byly provedeny ana­lýzy možného ekologického provozu vybraných šesti příspěv­kových organizací města, aby se zjistily možnosti zavedení podobných úsporných opatření. Přijatá opatření byla formalizována akčním plánem a interní směrnicí. Kaž­doročně se vyhodnocují monito­rovací indikátory, které jsou stanoveny v akčním plánu.

Krajský úřad Libereckého kraje

Úřad Libereckého kraje třídí papír, plasty, sklo, nápojové kartony, baterie a akumulá­tory, tonery, CD a DVD nosiče, elektrické a elektronické zařízení, zářivky. Vyřazovaný nábytek je nabízen nábytkové bance. Tiskne se na recyklovaný papír a dále se použí­vají obálky, archivní krabice z recyklovaného papíru, na jednání se podává kohout­ková voda místo balené. V místním stravovacím zařízení se propagují a prodávají regio­nální potraviny. Bylo provedeno zateplení pláště budovy. Byla přijata interní směrnice o ekologizaci provozu a zaměstnanci jsou proškolováni, aby dodržovali při­jatá úsporná opatření.

Kancelář veřejného ochránce práv

Kancelář veřejného ochránce práv důsledně separuje odpad, sbírá staré elektroza­řízení, včetně baterií, ukládá a kompostuje biologický odpad. Využívá úsporné svě­telné zdroje, zavedla úsporná opatření technického charakteru pro ohřev teplé vody, užívá ekologický zimní posyp, podporuje cyklodopravu pro cesty zaměstnanců do za­městnání, používá ekologické čistící prostředky, používá recyklované tiskové náplně a recyklovaný kancelářský papír. Snaží se o snižování energetické náročnosti objektu, o zlepšování tepelně izolačních vlastností vnější obálky objektu a o lepší hospodaření s vodou. Nová přístavba z roku 2019 je inspirovaná principy pasivního domu, má ze­lenou fasádou a zelenou střechou.

Nejvyšší správní soud

 Od začátku aplikace ekologických principů v provozu se NSS zaměřil na důkladné informování jak zaměstnanců, tak veřejnosti. Všichni zaměstnanci prošli školením, kde jim byly vysvětleny změny a důvody, proč k nim dochází. U vchodů a na důležitých místech (např. u košů na tříděný odpad) visí informační plakáty pro návštěvníky. Soud používá výrobky z recyklovaného papíru, ekologicky šetrné úklidové prostředky, nábytek, elektrospotřebiče. Byl zaveden systém sledování úniků vody a všechny závady jsou ihned odstraněny. Pro zaměstnance i veřejnost je zde zaveden systém třídění odpadů. Soud úřaduje zeleně od roku 2003.

Městský úřad Kopidlno

Prvním impulsem pro změnu v provozu byla soutěž Královéhradeckého kraje o ekologicky příznivý provoz úřadu v roce 2008. Městský úřad Kopidlno třídí odpad včetně bioodpadu, který končí v kompostéru na dvoře úřadu. Používá se recyklovaný papír, výrobky s certifikací Ekologicky šetrný vý­robek, vyměnitelné tonery, úsporné zdroje světla a výrobky s energetickým štítkem. Tiskne se také na recyklovaný papír. Úřad organizuje sbírku starého ošacení. 

EMAS v Chrudimi

Městskému úřadu v Chrudimi se jako jednomu z mála měst podařilo zavést systém EMAS neboli systém environmentálního řízení a auditu. V rámci opatření se podařilo nastavit spořiče obrazovek u PC, nakoupit prodlužovací přívody se zásuvkami a jed­ním vypínačem, doplnit nádoby na třídění hliníku a skla, pořídit průkazky na MHD, používat recyklovaný papír, vybavit budovy Městského úřadu Chrudim a partnerských organizací informačními materiály týkajícími se třídění odpadů a šetření energií, zvýšit podíl vytříděného odpadu a snížit spotřebu vody. Povedlo se též zavést principy systému EMAS v příspěvkových organizacích a obchodních společnostech města.

Obecní úřad Třanovice

Budova obecního úřadu Třanovice (Moravskoslezský kraj) je zateplena a vytápěna kotlem na dřevěné pe­letky, který v zimě slouží také k ohřevu vody na mytí rukou. V obci je nainstalováno osvětlení s LED svítidly. Úřad používá pákové baterie, duální splachovače toalet a úsporné zdroje světa. Vedle papírů, plastů, skla a elektrozařízení třídí i bioodpad, který ukládá do sběrného dvora. Papír využívá z obou stran.