www.swiss-contribution.cz

www.nadacepartnerstvi.cz

 

Podpořeno: Z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

Role STEP: Nositel projektu

Obsah: Udržitelná spotřeba ve veřejném sektoru spadá do širšího rámce udržitelné spotřeby a výroby. Velmi významnou roli v tomto ohledu hrají právě instituce hospodařící s veřejnými prostředky (úřady, školy, střediska volného času, penziony pro seniory, kulturní zařízení, knihovny apod.). Trend udržitelného, resp. zeleného nakupování ve veřejném sektoru (anglicky označovaný jako sustainable, resp. green public procurement) je výrazně propagován i na úrovni Evropské unie. Prostředky vydávané na nákupy ve veřejném sektoru nejsou zanedbatelné. Uvádí se, že v Evropské unii představují asi 17 % hrubého domácího produktu a v České republice asi až 20%. Velmi důležité je u úřadů a dalších veřejných institucí působení příkladem, protože tak pomáhají šířit udržitelný model spotřeby a výroby. Zároveň jejich poptávka stimuluje trh (zvyšuje nabídku a dostupnost vhodných výrobků a služeb).

Aktivity projektu:

AKTIVITA 1 - Příprava a tvorba vzdělávacího programu
AKTIVITA 2 - Pilotní realizace vzdělávacího programu a evaluace
AKTIVITA 3 - Posílení finančního řízení STEP
AKTIVITA 4 - Komunikace a prezentace

Cílové skupiny:

Přímí příjemci:

  • Pracovníci ve veřejné správě, příspěvkových organizacích a další zaměstnanci ve veřejných institucích (jednak jako „běžní" zaměstnanci, jednak jako např. projektoví manažeři či vedoucí odpovědní za zavedení environmentálních opatření do institucí).
  • 140 úředníků - účastníků vzdělávacího programu
  • 700 úředníků přímo oslovených s nabídkou vzdělávacího programu formou e-mailové rozesílky a distribucí letáků
  • cca 1000 úředníků oslovených mediální kampaní pro veřejnou správu


Nepřímí příjemci:

  • Odborná i laická veřejnost - návštěvníci webových stránek prezentujících jednotlivé výstupy projektu, příjemci publicity sub-projektu (cca 1000 osob)
  • Členové STEP, účastníci akcí, kde budou výstupy projektu prezentovány (cca 200 osob)
  • Nepřímo také návštěvníci, dodavatelé, spolupracovníci, rodinní příslušníci veřejných institucí, ve kterých účastníci vzdělávacího programu započnou s aplikací získaných znalostí