Environmentálně šetrný provoz má oporu ve strategických a legislativních dokumentech na světové, evropské i národní úrovni. Už Světový summit o životním prostředí v Johannesburgu 2002 stanovil v jednom ze svých cílů podporovat takové strategie nakupování ve veřejné správě, které podněcují rozvoj a šíření ekologicky šetrného zboží a služeb.

Evropská unie

Směrnice o zadávání veřejných zakázek z roku 2014 (Směrnice 2014/24/EU, 2014/25/EU, 2014/23/EU) umožňují orgánům veřejné správy zohlednit environmentální aspekty. To platí ve fázi před zadáním veřejné zakázky, během samotného zadávacího řízení i při plnění zakázky.

Povinný je nákup kancelářské techniky s vysokou energetickou účinností (podle nařízení ES 106/2008 ). Směrnice o čistých vozidlech (2009/33/ES) ukládá povinnost zohledňovat spotřebu energie a emise při nákupu vozidel orgány veřejné správy.

Od roku 2014 je nutné pro nově budované nebo významně rekonstruované budovy uplatnit minimální požadavky na energetickou náročnost Od ledna 2019 musí být nové budovy vlastněné orgány veřejné správy „s téměř nulovou spotřebou energie“ (směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU). Směrnice o energetické účinnosti stanovuje závazné požadavky týkající se renovace veřejných budov a nákupu budov, které splňují minimální požadavky energetické náročnosti, nebo uzavírání nových nájemních smluv pro tyto budovy.

Podrobnosti a metodické pokyny jsou uvedeny např. v publikaci Evropské komise Nakupujte zeleně! Příručka o zadávání zelených veřejných zakázek (3. vydání z roku 2016, PDF v verze v češtině).

Česká republika

V České republice platí usnesení vlády České republiky č. 531/2017, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy. Týká se environmentálně i sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Usnesení nahradilo starší usnesení z roku 2010, které se týkalo jen environmentálních aspektů. Doporučuje členům  vlády,  vedoucím  ostatních  ústředních  orgánů  státní  správy, hejtmanům, primátorům a starostům obcí, aby v jimi řízených organizacích zohledňovali pravidla a  využívali  metodiky  pro  environmentálně  a  sociálně  odpovědný  přístup při  zadávání  veřejných zakázek a nákupech státní správy. Podívejte se na oficiální metodiky. Existují metodiky k produktových kategoriím: výpočetní technika, kancelářská technika, grafický papír, hedvábný papír, provoz budov, osvětlení, nábytek, čisticí prostředky a úklidové služby (stav k roku 2019). Vládou tedy doporučuje zohledňovat ve veřejných zakázkách ekologická i sociální, respektive širší společenská hlediska, a informovat transparentně o takových nákupech veřejnost.

Při nákupu nového zboží, služeb, rekonstrukcí či staveb budov je důležitý zákon o zadávání veřejných zakázek (č. 134/2016 Sb.), který pro zadání veřejné zakázky umožňuje zohlednit environmentální a sociální aspekty: v definicí předmětu nákupu, kvalifikačními předpoklady a/nebo kritériemi hodnocení (kritéria,  která  vyjadřují kvalitativní, environmentální nebo sociální hlediska spojená s předmětem veřejné zakázky). Kritériem kvality mohou být sociální, environmentální nebo inovační aspekty (§ 116). V rámci veřejné zakázky ve lze požadovat i výrobky s ekoznačkou, dodavatel však může předložit i jiná nezávislá ověření (§ 94). 

Projděte si podrobný rozbor možných ekologický šetrných řešení dle zákona o zadávání veřejných zakázek (připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí).

Informace o přípravě veřejných zakázek s environmentálními aspekty; metodiky nákupů ke stažení

Státní program EVVO

Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016 – 2025 má jeden z cílů udržitelnou spotřebu (5.4). Uvádí doslova: ... Je rozvinuto vzdělávání a osvěta o environmentálním značení výrobků a služeb a o místní výrobě a spotřebě pro veřejnost, firmy a veřejné instituce. Funguje a ve vzdělávání je využíván environmentálně šetrný provoz veřejných institucí.