Rozhodování o tom, který výrobek, služba, postup je vhodný z hlediska environmentálního a sociálního, není jednoduché. Při volbě a výběru konkrétního zboží či služeb nám může pomoci následující „desatero pro odpovědné chování, provoz a na­kupování“. Čím více pravidel a zásad se podaří do nákupů a do každodenního chodu organizace promítnout, tím lépe. Obvykle není možné dodržet všechna pravidla beze zbytku, ale každý krok je důležitý. Netrapte se proto tím, že některé věci prostě neovlivníte, třeba proto, že máte vaše prostory pouze v pronájmu a zaměřte se na věci, které změnit můžete.

1. Omezit, využít, opravit, recyklovat

Kupujeme a fasujeme jen to, co potřebujeme, funkční věci ne­chá­váme dosloužit, abychom nevytvářeli zbytečný odpad. Chováme se tak dle pravidel oběhového hospodářství. Kupujeme a chceme „nafasovat“ výrobky na více použití, které dlouho vydrží. Nefunkční věci dáváme na opravu, morálně zastaralé předměty (např. starý počítač a software v něm) dáváme na repas (upgrade), aby se prodloužila jejich životnost. Nepotřebné věcí se přednostně nabízíme těm, kteří je ještě umí využít, a pokud to nelze, tak aby alespoň ma­teriál z nich mohl být znovu zužitkován.
Netoužíme po jednorázových a neužitečných reklamních předmětech.

2. Biologicky rozložitelné, recyklované a recyklovatelné materiály

Dáváme přednost výrobkům, včetně jejich obalů, které jsou biologicky rozloži­telné nebo alespoň recyklovatelné s možností jejich předání k recyklaci ve své obci. Upřednostňujeme výrobky a obaly z recyklovaných materiálů, například z papíru. Proto např. netoužíme po nápojích v jednorázových obalech.

3. Čím méně obalů, tím lépe

Větší balení šetří obalový materiál a zmenšují množství odpadu. Optimální jsou obaly vratné a znovu použitelné, opětovně naplnitelné. Nevhodným opakem jsou obaly na jedno použití. Chceme např. „fasovat“ psací potřeby s opakovaně plnitelnými náplněmi, nikoliv jednorázové propisky. Také upřednostňování kon­centrátů, například u čisticích prostředků nebo tekutých mýdel, znamená menší množství obalového odpadu.

4. Výrobky s co nejnižším obsahem látek poškozujících životní prostředí a lidské zdraví

Nepořizujeme výrobky obsahujících jedy, organická rozpouštědla a další látky, které se uvolňují do prostředí, akumulují se v tělesných tkáních a jsou těžko odbouratelné. Zvláště je­‐li dostupná šetrnější alternativa. Dobrým příkladem je oprava nábytku vodou ředitelnými barvami a laky, špatným příkladem je snaha o náhradu podlahovou krytinou (opět) za PVC či stejně nevhodný vinyl.

5. Výrobky a potraviny z blízka

Nakupováním místních produktů podporujeme místní živnostníky, a tím i prosperitu regionu. Nepřímo také chráníme životní prostředí, protože sni­žujeme nutnost dálkové dopravy – šetříme tak ovzduší, vodu, silnice, pohonné hmoty a v konečném důsledku i zdraví a lidské životy.

6. Výrobky šetřící klima, zdroje a energii

Dáváme přednost takovým výrobkům, jejichž výrobou i provozem jsou suroviny i energie využívány s maximální efektivitou a mají co nejmenší dopad na klima­tický systém země (nezhoršují klimatický rozvrat), např. dle pravidel ekode­signu. Využíváme spotřebiče s nejvyšším energetickým štítkem, což je často A+++, případně jinými systémy značení vztahujícími se k úsporám energie. Dbáme i na velikost, např. do kuchyňky by nám mohla stačit poloviční chladnička, která bude mít mnohem menší spotřebu elektřiny. Přesvědčujeme vedení, aby více využívalo obnovitelných zdrojů energie – slunce, voda, vítr, bio­masa – např. nákupem elektřiny z obnovitelných zdrojů, či výměnou nutné­ho vozového parku na elektřinu.

7. Zohlednění sociálních aspektů

Upřednostníme výrobky či služby chráněných dílen či obdobných organizací se sociálním programem, například zaměstnávání znevýhodněných osob, dlouhodobě nezaměstnaných, absolventů bez praxe, osob po rodičovské, starší 55 let. Požadujeme záruky pracovních podmínek zaměstnanců ve firmách, které najímáme. Myslíme na usnadnění vstupu a pohybu pro handicapované osoby. Odmítáme produkty dětské práce. Přemýšlíme s kolegy a kolegyněmi, kde všude bychom mohli více sociální aspekty zohlednit.

8. Produkty z ekologického zemědělství a šetrně obhospodařovaných lesů

Pořizujeme produkty ekologického zemědělství, které se vyhýbá používání umělých hnojiv a pesticidů. Dbáme na to, aby dřevěné výrobky pocházely z še­trně obhospodařovaných porostů, a ne z tropických pralesů či jiných míst, kde kácení ohrožuje původní ekosystémy a s nimi vzácnou faunu a flóru – včetně mnohdy neobjevených druhů, které by mohly být využity v medicíně nebo jinak prospěšným způsobem. Zajišťuje to např. standard FSC.

9. Výrobky spravedlivého obchodu, etického nakupování

Pořizujeme výrobky spravedlivého obchodu neboli fairtradové zboží, které za­ručuje šetrný management území a spravedlivý výdělek lidem v rozvojových zemích. To se týká hlavně těch produktů, které nejsou „zblízka“, ale přesto je nezbytně potřebujeme. Na občerstveních požaduji fairtradovou kávu a čaj, popř. sušenky, do kanceláří „spravedlivou“ elektroniku, na sebe eticky po­řízené pracovní oděvy, uniformy.

10. Výrobky s ekoznačkou

Pořizujeme a poptáváme při fasování výrobky s ekoznačkou, certifikátem dokládající svoje kvality týkající se vlivu na životní prostředí a někdy i zdraví. S ekoznačkou jsou počítače a další kancelářská technika, papír a výrobky z něj, barvy, úklidové či mycí prostředky.