Nové: stáhněte si a používejte vzor cestovního příkazu (popř. verze xls pro uživatele MS Office), který počítá i přepočtené emise skleníkových plynů, CO2 ekv .

Doprava, obzvláště silniční, má zásadní vliv na znečišťování a devastaci krajiny, na zdraví obyvatel. Je velmi náročná na spotřebu primární energie, např. spotřebuje polovinu na světě vytěžené ropy. Základním produktem spalování je oxid uhličitý, hlavní skleníkový plyn, takže doprava je významným přispěvatelem ke globálnímu oteplování. Průměrný automobil každoročně vypustí do atmosféry tolik oxidu uhličitého, že to více než 4× přesahuje jeho vlastní hmotnost. Doprava zamořuje ovzduší oxidem uhelnatým, oxidy dusíku, polycyklickými aromatickými uhlovodíky či polétavým prachem. Moderní katalyzátory sice snižují množství emisí, ale pouze u zahřátého motoru. Pokud automobil urazí cestu kratší než asi 4 km, nepracuje katalyzátor tak, jak by měl. Právě v městském provozu je přibližně čtvrtina cest kratší než tato vzdálenost, a katalyzátor tak není dobrým nástrojem na snižování emisí.

V rámci provozu instituce je spousta možností, jak podporovat ekologicky šetrnější způsoby dopravy.

Obrázek kolaCyklodoprava

Podporujte cyklodopravu zaměstnanců zřízením dostatečného množství stojanů na kola pro zaměstnance. Vytvořte pro zaměstnance možnost použití sprchy po cestě do práce (na kole, pěšky). Vytvořte dobré podmínky pro návštěvníky přijíždějících na kole: krytá stání, bezpečné stojany, informace, jak se k vám nejlépe na kole dostat.

I na služební cestu lze jet na kole. Konkrétní podmínky zaměstnavatele pro použití jízdního kola při plnění pracovních úkolů může zaměstnavatel stanovit v rámci interní směrnice týkajícího se pracovních cest. Používání soukromých a služebních jízdních kol při plnění pracovních úkolů je povoleno jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele. To může být splněno například v rámci vyplnění cestovního příkazu, kde je uvedeno jako dopravní prostředek jízdní kolo, čímž je potvrzen (při jeho podpisu vedoucím zaměstnancem, zaměstnavatelem) souhlas s použitím jízdního kola jako způsobu dopravy.

Zjistěte zájem zaměstnanců o využívání služebních kol (např. formou ankety), v případě zájmu pořiďte tato kola, která vhodně rozmístěte (pokud sídlí organizace ve více budovách), aby byly k dispozici pro všechny. Lze sledovat zaplněnost stojanů na kola a v případě plného vytížení, dle prostorových možností, se snažit množství stojanů zvýšit. Informujte o existenci služebních kol, propagujte jejich využívání a zajistěte průběžnou kontrolu jejich stavu. Zařaďte služební kola do rezervačního systému vozidel (v případě zjištěného zájmu zaměstnanců o využívání služebních kol).

Služební cesty

  • Zvažte vytvoření systému „bonusů“ pro ty, kteří zvolí veřejnou dopravu pro služební cesty.
  • Zaveďte pravidla o povinnosti využívat při služebních cestách veřejnou hromadnou dopravu, vlak nebo autobus. Přidejte do nich vhodné výjimky, pokud např. končí jednání po 20 hodině, nebo kdy se nedá reálně dostat veřejnou dopravu domů.
  • Nastavte dobrá pravidla pro vytěžování vozidel na služebních cestách. Někdy usnadní plánování centrální objednávkový systém na vozidla pro služební cesty. Snažte se vždy o reálné vytížení služebních vozidel
  • Omezte v maximální míře leteckou dopravu při služebních cestách. Stanovte jasná pravidla, kdy se dá toto omezení porušit a jak letecká doprava kompenzována.
  • Potřebujete-li vlastní služební vozidlo, tak lepší než s benzínovým nebo naftovým pohonem je elektromobil. Ideálně v kombinaci s elektřinou pocházející z obnovitelných zdrojů energie. U vašeho úřadu můžete také postavit dobíjecí stanici na tyto elektromobily, pro ty, kteří se z různých důvodů nemohou auta vzdát a musí ho využívat.

Doprava návštěvníků a propagace

Informujte na vašem webu i jinde, jak se dá k vám do instituce dostat co nejlépe veřejnou dopravu (vlak, autobus, městská hromadná doprava), popř. na jízdním kole. Místo častých rad „sjeďte na křižovatce se silnice xx, pokračujte podél čerpací stanice a odbočte u kruhového objezdu, informujte na které stanici a zastávce mají návštěvníci vystoupit a jak se k vám pak nejsnáze dostanou. Informujte i ty, kteří k vám mohou přijet na jízdním kole, jak se k vám na něm nejlépe dostat.

Nainstalujte informační tabuli, reálnou i na internetu, že podporujeme veřejnou dopravu a cyklodopravu, aby jste byli příkladem pro ostatní instituce.

Ke stažení

Stáhněte si a používejte vzor cestovního příkazu (formát ods) (popř. verze xls pro uživatele MS Office) EKOcestovní příkaz, který počítá i přepočtené emise skleníkových plynů, CO2 ekv. Součástí sešitu je i jednoduchý návod.

Vznik a aktualizace webové stránky věnované dopravě a tvorbu nástroje EKOcestovní příkaz podpořilo Statutární město Brno.