www.mzp.cz

 

 

 

 

 

Podpořil: Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí

Role STEP: Nositel projektu

Obsah:

Cílem projektu je ukázat, jak se může pojem „udržitelný rozvoj" promítnout do každodenního života člověka, propagovat tento přístup na konkrétních příkladech a běžných situacích, zaujmout a motivovat k následování předkládaných možností.
Projekt se cíleně zaměřuje na oblast udržitelné spotřeby a výroby a detailněji pak míří na udržitelnou spotřebu ve veřejném sektoru.
V rámci udržitelné spotřeby a výroby (USV) hrají velmi významnou roli právě instituce hospodařící s veřejnými prostředky (úřady, školy, střediska volného času, penziony pro seniory, kulturní zařízení, knihovny apod.). Prostředky vydávané na nákupy ve veřejném sektoru nejsou zanedbatelné. Uvádí se, že v Evropské unii představují asi 17 % hrubého domácího produktu a v České republice asi až 20%.
Kromě nákupu vhodných produktů je důležité i jejich následné vhodné používání. Provozní opatření směřující k udržitelnějším modelům jsou obvykle ekonomicky velmi výhodná, ale jejich účinné zavedení je závislé na vůli zaměstnanců je dodržovat a na jejich ochotě přistoupit na změny v chování. Proto je důležitá jejich motivace a propagace vhodných možností.

Hlavními aktivitami projektu byly:
• Úvodní workshop
• Videospot
• Kalendář
• Příklady dobré praxe
• Prezentace

Realizací projektu došlo:


• ke zvýšení informovanosti veřejných institucí (i dalších subjektů zejména ze sektoru služeb/nevýrobní sféra) o udržitelné spotřebě, a tím k ovlivnění jejich chování a rozhodování při nakupování
• ke zvýšení informovanosti dalších cílových skupin (návštěvníci/klienti institucí, výrobci, prodejci, poskytovatelé služeb, rodinní příslušníci a známí zaměstnanců veřejných institucí)
• v konečném důsledku ke změnám ve spotřebitelské volbě směrem k udržitelnějším modelům
• k propojení a spolupráci poraden a poradců a institucí veřejného sektoru

Z dlouhodobé perspektivy projekt a realizace jeho aktivit přispěl k uvědomění si, že veřejné instituce mohou být významným „hráčem" v rámci udržitelného rozvoje a mohou se na jeho uplatňování podílet svým vlastním chování a příkladem.

Výstupy projektu:

Příklady dobré praxe

Videospot